Одељењу за унапређење библиотечке делатности припадају Информатичка служба, Служба за популаризацију књиге и Матична служба.

Систем инжењер, који ради у оквиру Информатичке службе, обавља послове из домена електронског пословања Библиотеке и њеног техничког и технолошог унапређивања. Међу приоритетима је, свакако, одржавање програма БИСИС у сарадњи са ауторима програма, као и редовно ажурирање, генерисање и снимање резервних копија постојећих база. Посебна пажња се посвећује редовном ажурирању веб-сајта Библиотеке. Ова служба успешно сарађује са овлашћеним сервисом за одржавање рачунара и рачунарске мреже и води рачуна о набавци и побољшању рачунарске и пратеће опреме за несметано стручно пословање Библиотеке. Поред тога, систем инжењер учествује у изградњи дигиталне библиотеке и њене презентације у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

У Служби за популаризацију књиге планирају се и организују програми културе, педагошки рад са децом и младима, успоставља се сарадња са установама које имају интерес на пословима културе. Програмске активности Библиотеке шабачке се непрестано мењају и модернизују у складу са културним потребама савременог човека. Посебно се води рачуна о визуелном идентитету Библиотеке и непрестано се организују акције које популаришу књиге и читање. Обележавање годишњица из књижевног и културног живота, вођење пропаганде и информисања путем медија о свим програмима и активностима које се одржавају у Библиотеци само су део активности ове службе.

Матична служба Библиотеке шабачке, у складу са Законом о библиотечко- -информационој делатности, стара се о развоју и унапређењу библиотечке делатности у школским, специјалним и јавним библиотекама Мачванског округа (општине Владимирци, Коцељева, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија; укупно 85 регистрованих библиотека).

Рад на унапређењу библиотечке делатности у округу огледа се у инструктивно- -саветодавном раду и пружању стручне помоћи како на терену, тако и у самој Библиотеци; стручним активностима и усавршавању библиотечког кадра (семинари, саветовања и различите врсте тренинга); у анкетном прикупљању података о библиотечком пословању у оквиру програмског пакета Мрежа библиотека Србије.